Tema broja: Dijagnostički pristup pacijentima sa blagom povredom glave

Cilj ovog rada je da se probaju objediniti parametri koji bi mogli predstavljati indikacije za izvođenje ove radiološke pretrage kod pacijenata sa traumatskim povredama glave.


Pišu: Adna Kafedžić, dr. med., JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, Sarajevo, Odjeljenje za urgentnu medicinu
Nedim Katica, dr. med., JU Opća bolnica Travnik, Odjeljenje za neuropsihijatrijuSažetak

Traumatska povreda glave je široko rasprostranjen zdravstveni problem, koji je nazvan „tihom epidemijom“ zbog ograničenog znanja o prezentujućim simptomima pacijenta i njihovom značenju, kao i o simptomima koji se razvijaju tek naknadno i ne moraju biti vidljivi prilikom prvog susreta sa pacijentom. Iako je kompjuterizirana tomografija zlatni standard za dijagnostiku intrakranijalnih povreda, smatra se da je više od 30% snimaka koji se naprave pacijentima sa povredom glave bespotrebno. Cilj ovog rada je da se probaju objediniti parametri koji bi mogli predstavljati indikacije za izvođenje ove radiološke pretrage kod pacijenata sa traumatskim povredama glave. Sa takvim zaključcima bi se mogao optimizirati dijagnostički pristup i omogućiti adekvatan i pravovremen tretman. Također, na ovaj način bi se izbjeglo bespotrebno izlaganje pacijenta zračenju i smanjio finansijski teret zdravstvenog sistema.


Uvod

Traumatska povreda glave (eng. traumatic brain injury – TBI) može nastati na mnogo načina, od jednostavnog udarca u glavu do penetrantne povrede mozga. TBI se prezentuje u različitim formama – od blagih alteracija svijesti do komatoznog stanja i smrti.(1) Glavni je uzrok oštećenja parenhima mozga kojeg prati česta hospitalizacija sa dugoročnim morbiditetom i visokim mortalitetom, te se zbog toga ne smiju zanemariti ni najblaže povrede glave.(2,3) U Južnoj Europi najčešći uzrok TBI su saobraćajne nesreće, dok su u Sjevernoj Europi najčešći uzrok padovi uslijed alkoholne intoksikacije.(4) TBI se nešto češće susreće kod muškaraca nego kod žena. Povrede glave su češće kod djece, adolescenata i mlađih odraslih osoba, sa drugim pikom učestalosti u starijoj životnoj dobi.(4) Povrede kod djece i starijih pacijenata uglavnom nastaju zbog padova, dok su saobraćajne nesreće češći uzrok povreda glave kod adolescenata i mlađih odraslih osoba.(4) Jačina TBI se uspostavlja u vrijeme inicijalne povrede davanjem skora prema Glasgow koma skali (eng. Glasgow coma scale – GCS), koja predstavlja zlatni standard za stepenovanje ove povrede. Blaga TBI se sreće kod više od 60% povreda glave, a uglavnom nastaje zatvorenim povredama mozga prilikom udarca u glavu.(4,5,6,7) Pacijenti sa niskim GCS imaju lošiju prognozu.(6) Čak i oni koji prežive imaju produženi oporavak i često ostaju neurološke sekvele, a za potpuni oporavak je nekad potrebno više mjeseci ili godina. Međutim, za davanje ispravnog GCS skora je potrebno da pacijent nije intoksiciran, što može dovesti do nepravilnih zaključaka.

Metode rada

U ovom preglednom članku je objedinjena najnovija dostupna literatura na temu dijagnostičke obrade pacijenta sa traumatskom povredom glave. Cilj rada je da se sistematski obradi pouzdanost simptoma i znakova kod pacijenata sa blagom povredom glave kako bi se identificirali znakovi koji ukazuju na ozbiljne intrakranijalne povrede, te da se na taj način trijažiraju pacijenti kod kojih je potrebno izvršiti dodatnu dijagnostičku obradu od pacijenata kod kojih ta obrada donosi više rizika od koristi.

Klasifikacija povreda mozga i aktuelne smjernice

Kompleksnost TBI počinje prilikom njegove klasifikacije, a ona je uglavnom zasnovana na historiji pacijenta, fizikalnom pregledu i neuroradiodijagnostici.


Ostatak teksta pročitajte u štampanom izdanju Valetudo magazina.

E-medikacija.ba

Besplatna online edukacija za zdravstvene radnike u BiH

Ako već niste, registrirajte se ovdje

Osvojite bodove za licencu u cijeloj Bosni i Hercegovini

Preporučite kolegama

Dostupnost 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici

Pristupite sa bilo kojeg uređaja (mobitel, računar)

Provjerite stečena znanja nakon edukacije

E-medikacija.ba / Sva prava pridržana. / Marketing / 2018.